Honorarpolitik m.v.

Innovation hos Hulgaard Advokater:

- Lej en advokat - læs mere her

- Udviklingsforum - se filmen her (61 MB)

- Den medarbejderdrevne virksomhed - prøv vores spil

 Hulgaard Tax Team

- på forkant med skatten

 

Honorarpolitik m.v.

Åbenhed om vores afregninger
Hulgaard Advokater har altid ønsket åbenhed, ikke kun vedrørende vores sagsbehandling, men også om vores honorarpolitik. Derfor kan vores regninger altid suppleres med en udskrift fra vores detaljerede time-/sagsregistreringssystem.
 
Men for bedst muligt at hindre misforståelser - især om opgavens karakter og honorar - er det vores politik at udfærdige såkaldte aftalebreve.
 
Aftalebreve
I vores aftalebreve anfører vi
• vores beskrivelse og forståelse af arbejdsopgaven
• forventet start- og færdiggørelsestidspunkt
• hvem der hos os arbejder med sagen
• honorarsatser for de involverede
• honorarskøn for den beskrevne opgave
• fakturerings- og betalingsvilkår
• information om vores advokatansvarsforsikring
Ofte må honoraret fastsættes inden for et interval, så der bliver et vist spillerum. Endvidere er vi i vores aftalebreve nødsaget til at tage forbehold for så vidt angår ændrede arbejdsopgaver. I praksis viser det sig ofte, i takt med at vi kommer dybere ind i sagen, at der kan være andre problemstillinger, som vi skal løse. I disse tilfælde vil vi bestræbe os på at orientere kunden, hvis arbejdet ikke kan holdes indenfor det estimerede tidsforbrug.

Se eksempel på aftalebrev her
 
Principperne for beregningen af vores honorar
Vores honorar beregnes som udgangspunkt efter medgået tid. Se vores timesatser i den grå boks.
 
Afhængig af sagens karakter vil honoraret i forbindelse med den endelige afregning af sagen kunne blive reguleret, hvorved det vil kunne afvige fra det anvendte timeforbrug. Væsentligste parametre i denne forbindelse kunne være sagens udfald og kompleksitet, ansvar forbundet med sagen og tidspresset. I tilfælde af udlandsrejser indgås separat aftale i hvert enkelt tilfælde.
 
Kopiering, porto, scanning, telefon og faxomkostninger samt kørsel indenbys faktureres ikke. Alle udlæg til transport, kost og logi mv. viderefaktureres uden tillæg. For udenbys kørsel faktureres DKK 3,70 pr. kilometer + moms.
 
Sagerne afregnes normalt a conto ved måneds- eller kvartalsudløb. I forbindelse med enhver afregning vil der være angivet de opgaver, vi har udført, eventuelt i form af en udskrift fra vores time-/sagsregistreringssystem.
 
I konsekvens af vores principper om en honorarberegning med udgangspunkt i medgået tid har kunden til enhver tid og uden varsel mulighed for at anmode os om at afslutte vor bistand i sagen eller stille denne i bero. Sagen vil herefter blive afregnet ud fra det på dette tidspunkt anvendte tidsforbrug. 

Depositum
Afhængig af sagens karakter opkræver vi depositum ved sagens opstart. Der opkræves altid depositum for førstegangskunder samt kunder uden forretningssted i Danmark.
 
Høj effektivitet
Du kan gøre meget for at medvirke til, at vores arbejde sker så effektivt som muligt. Gør dig klart, hvad du ønsker vores assistance til og overvej gerne, hvad du kan gøre for at effektivisere forløbet. Saml gerne en kopi af alle relevante dokumenter systematiseret i en mappe.
 
Hos  Hulgaard Advokater sørger vi løbende for at videreuddanne vores medarbejdere, og opnår dermed bl.a. selvstændighed og effektiv sagsbehandling.
 
Vores Ansvar
Hulgaard Advokater har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor denne udøves. Forsikringsdækningens maksimum for advokatansvar er DKK 50.000.000. Vores ansvar er altid begrænset til dette beløb, idet vi dog gør opmærksom på, at vi har mulighed for konkret at forhøje vores forsikringsdækning, såfremt kunden ønsker, at vi skal påtage os et større ansvar.
Vores forsikringsselskab og garantistiller er HDI-Gerling Forsikring (Tidligere Nassau Forsikring), Indiakaj 6, 1. sal., 2100 København Ø.

 

Advokatnævnet
Advokatnævnet behandler adfærds- og salærklager over medlemmer af det danske advokatsamfund.
 
Advokatnævnet kan kontaktes på:
 
Advokatnævnet
Kronprinsessegade 28
1306 København K
Tlf. 33 96 97 98 (telefontid mandag til fredag 9.30-12.30)
 
Se mere om Advokatnævnets kompetencer her.

 

 

 

Honorar

Vores honorar beregnes som udgangspunkt efter medgået tid.
 • Partneres timesats udgør:
  DKK 2.000 - 3.500 pr. time afhængig af de konkrete omstændigheder.
 • Ansatte advokater afregner med:
  DKK 1.800 -2.400 pr. time 
 • Advokatfuldmægtige afregner:
  DKK 1.000 - 1.600 pr. time.
 • Juridiske assistenter afregner med:
  DKK 700 – 900 pr. time, afhængig af arbejdets karakter.

Satserne tillægges moms. Der tages forbehold for en regulering af satserne hvert år den første januar.

Hulgaard Advokater P/S  ·  Birkemose Allé 41, DK-6000 Kolding  ·  Marselisborg Havnevej 22, 1., DK-8000 Aarhus C  ·  Phone (+45) 38 40 42 00  ·  E-mail: mail@hulgaardadvokater.dk  ·  Cookiepolitik